Serradora, palets, embalatges i biomassa

Política de CdC

POLÍTICA DE CADENA DE CUSTÒDIA FUSTES SOLÀ

El respecte al medi ambient, el compromís d’adhesió al Sistema de Cadena de Custòdia, i l’excel·lència en el servei són els principis en què es fonamenta la raó de ser de FUSTES SOLÀ, SL
Aquests principis es posen en pràctica des dels valors fonamentals del respecte al medi ambient, compra responsable de productes forestals i l’esperit de la feina ben feta, i es concreten en els següents aspectes d’actuació.

LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ, que assumeix com a pròpia la Política de Cadena de Custòdia de l’organització, impulsant-la a través de l’emissió i revisió periòdica del sistema de Cadena de Custòdia, d’acord amb els requisits de la norma PEFC. A més de disposar de mitjans adequats perquè el sistema romangui actualitzat i correctament implantat.

LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT, com a objectiu principal, subministrant productes procedents de boscos gestionats de manera sostenible, amb una qualitat tal que satisfacin les seves necessitats i expectatives, vetllant al seu torn per la protecció del Medi Ambient en els diferents aspectes del procés productiu.

LA PARTICIPACIÓ I EL TREBALL EN EQUIP, fomentant la participació en grup de tots els membres de l’organització, planificant i desenvolupant activitats, facilitant l’aprenentatge continu i prenent consciència de la responsabilitat i compromís personal amb la Cadena de Custòdia implantada a l’empresa.

LA COMUNICACIÓ AMB PROVEÏDORS I CLIENTS, dins el marc de la Política de Cadena de Custòdia, basada en la confiança, transparència, lleialtat i respecte mutu com a meta per a la consecució d’objectius comuns.

FUSTES SOLÀ, SL es compromet a no comercialitzar fusta procedent de tales il·legals o fonts conflictives, exigint als proveïdors una part de responsabilitat en aquest objectiu comú.

FUSTES SOLÀ, SL es compromet a promoure la comercialització de productes forestals gestionats sota criteris de sostenibilitat.

FUSTES SOLÀ, SL es compromet a difondre aquesta política perquè sigui coneguda pels empleats, proveïdors, subcontractes i clients, així com per altres parts interessades.

FUSTES SOLÀ, SL es compromet amb els requisits de seguretat i salut:

  • No impedeix que els treballadors s’associïn lliurement, trien els seus representants ni negociïn col·lectivament amb l’empresa.
  • No fa ús del treball forçós
    no fa ús de la contractació de treballadors per sota de l’edat mínima legal, de 15 anys, o per sota de l’edat d’escolarització obligatòria, si aquesta fos més gran.
  • No impedeix la igualtat d’oportunitats i de tracte als treballadors
  • Les condicions de treball no posen en perill la seguretat o la salut dels treballadors.

La Direcció de FUSTES SOLÀ, SL
Rev. 02
04-02-2020